دانلود اکسل فهرست بها 1400

اولین فهرست بها درسال 1355 توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. از آن زمان فهارست بهای گوناگون در رسته‌ها و رشته‌های مختلف منتشر شده. سامان آنها را در قالب دفترچه‌هائی به نام فهرست بها پایه منتشر میکرده. فهرست بها مبنای برآورد و عقد قراردادهای پروژه های عمرانی قرار میگرفته است. این دفترچه‌ها در سالهای …