تسطیح لیزری اراضی (به روز 2019)

در بسیاری از پروژه های عمرانی عمل تسطیح اراضی امری ضروری است. به طور کلی دو دلیل برای تسطیح اراضی وجود دارد.

  1. ایجاد شیبی که با آن عملکرد یک سیستم موجود یا یک سیستم طراحی شده حداکثر می شود.

  2. شیب دادن به زمین به نحوی است که حداقل عملیات جابجایی خاک مورد نیاز باشد. تسطیح اراضی مستلزم مخارج زیادی است.

 لذا جنبه اقتصادی آن را باید مد نظر داشت. با توجه به متفاوت بودن شیب زمین پس از تسطیح و در نتیجه حجم عملیات خاکی متفاوت در روش های مختلف تسطیح، این روش ها از نظر اقتصادی نیز با هم متفاوت هستند. در ادامه نحوه تسطح اراضی توسط هریک توضیح داده شده و بر اساس نواقصی که این روش ها دارند روش پیشنهادی جدیدی مطرح شده و توضیح داده خواهد شد.در تسطیح اراضی به علت اهمیت و حساسیت شیب و یک دستی آن از دستگاه های لیزری برای تسطیح استفاده میشود. به همین دلیل این نوع تسطیح را تسطیح لیزری گوئیم.