دانلود اکسل فهرست بها 1400

دانلود اکسل فهرست بها 1400، کار مهندسین زیادی را سهل میکند. از زمان انتشار اولین فهرست بها درسال 1355 توسط سازمان برنامه و بودجه، تغییرات زیادی در فهرست بها ها ایجاد شده است. فهارست بهای گوناگون در رسته‌ها و رشته‌های مختلف منتشر شده. سازمان برنامه و بودجه آنها را در قالب دفترچه‌هائی به نام فهرست …